FEEDING THE DONKEY
FEEDING THE DONKEY
2014 |

Oil on canvas

| 80X100 cm